1. Allmänt

Dessa villkor anger vad som gäller i samtliga fall då blipfly.se utför uppdrag åt Kund (nedan kallat Uppdraget), alternativt Kund köper varor av blipfly.se (nedan kallat Köpet), om inte parterna skriftligen överenskommit om annat. Sådan annan överenskommelse är giltig endast när den undertecknats av båda parter. Kundsbeställning innebär godkännande av detta avtal.

2. Offerter och priser

En offert från blipfly.se är giltig i trettio (30) dagar från det offertdatum som finns angivet på offerten (Offerttid).

Samtliga priser i offerter anges i SEK och är exklusive mervärdesskatt, frakt och andra avgifter och tillägg . De priser som anges i en offert som accepterats och beställts ska gälla, även om den Allmänna Prislistan förändrats under Offerttiden. Prislistan för blipfly.se’s sortiment är giltig trettio (30) dagar från mottagandet . Kunden ansvarar för att ta reda på eventuella prisändringar samt begära nyprislista.

3. Reservation

Vi reserverar oss mot felaktigheter i priser samt innehåll på webbsidorna blipfly.se.

4. Betalningsvillkor

Blipfly.se använder sig av antingen förskotts- eller efterskottsbetalning. Vilket som gäller i varje en skilt fall. Vid förskottsbetalning gäller att likvid ska vara blipfly.se tillhanda innan beställningen blir bindande och ordern effektueras. Vid efterskottsbetalning gäller att faktura skickas från Klarna på utsatt leveransdatum, och att betalning ska erläggas femton (15) dagar netto från fakturadatum om inget annat överenskommits . Vid försenad efterskottsbetalning har blipfly.se rätt att ta ut dröjsmålsränta om tjugofyra (24) procent årligen. Utöver dröjsmålsräntan ska Kunden ersätta blipfly.se för de kostnader som vidtagits för indrivningen av sagda fordran, samt för expediering av kravbrev. Allt gods förblir blipfly.se egendom fram tills dess att full likvid erlagts. Om skälig anledning finns att anta att Kunden inte kommer uppfylla sina betalningsåtaganden förbehåller sig blipfly.se rätten att avbryta utförandet av Uppdraget och kvarhålla allt producerat och från Kunden levererat material tills dess att full likvid erlagts för blipfly.se samtliga fordringar på Kunden eller till dess att godtagbar säkerhet ställts. Om så inte sker förbehåller sig blipfly.se rätten att bryta avtalet. Bryts avtalet är Kund, efter anmodan från blipfly.se, skyldig att på egen bekostnad återsända de varor som Kund underlåtit att uppfylla sina betalningsåtaganden för.

5. Tillägg

Blipfly.se kan komma att debitera extra för arbete som beror på bristande eller ändrad/korrigerad leverans av material från Kund, och/eller i de fall då Kund på annat sätt förändrar förutsättningarna för Uppdraget gentemot vad som ursprungligen överenskommits.

Till bristande leverans räknas om Kunden inte levererar material på utsatt tid, eller enligt gällande materialspecifikation.

6. Kvalitetstolerans

Uppdraget utförs med användning av den masterkopia och det material som kunden levererat för användning vid tillverkning av trycksaker (Originalmaterial), och sker i enlighet med de specifikationer som blipfly.se tillämpar vid produktion av den typ av material som sagda produktion gäller.  Som fel räknas inte sådant som enligt beprövad och vedertagen yrkeserfarenhet anses vara en ringa avvikelse, eller sådant som beror på felaktigheter i det originalmaterial som levererats från kund en till blipfly.se.

7. Leveranstider

Leveranstid anges i den orderbekräftelse/offert som utgår från blipfly.se och anger det antal arbetsdagar som produktionen kommer att ta. Leveranstiden börjar löpa då Kunden levererat allt originalmaterial och blipfly.se skickat orderbekräftelse (Produktionsstart). Leveranstiden kan komma att förlängas om Kunden gör ändringar i lagd order, och/eller på annat sätt fördröjer leverans av godkänt originalmaterial.

8. Reklamationer

Det ankommer på Kunden att utan onödigt dröjsmål vid leverans undersöka om leveransen uppfyller kraven på kvantitet och kvalitet enligt punkt 6 och 7 ovan. Om avvikelse utanför toleransnivåerna föreligger ska Kunden omgående underrätta blipfly.se om detta. Sådan reklamation ska göras skriftligen och vara blipfly.se tillhanda inom tio (10) arbetsdagar från leveransdatum. För dolda avvikelser ansvarar blipfly.se endast för avvikelser som skriftligen reklamerats inom femtio (50) arbetsdagar räknat från leveransdatum.

9. Returer

Vi tillämpar ingen returpolicy. Produktioner unikt anpassade enligt kunds önskemål kan inte återlämnas.

10. Transportskadat gods

Om en vara från blipfly.se skadas i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold skall detta anmälas omgående till speditören dock senast inom 7 dagar.

11. Ansvarsbegränsning

Blipfly.se friskriver sig från allt ansvar för förseningar i leverans. blipfly.se ansvarar inte för avvikelser som orsakats av bristfälligt, försenat eller felaktigt. Originalmaterial eller annan information från Kunden. Blipfly.se är inte skyldig att ersätta Kund för exempelvis, men ej begränsat till, inkompabilitet, driftsavbrott, dataförlust eller annan ekonomisk skada. Blipfly.se är inte skyldigt att ersätta. Kunden för några indirekta skador, och blipfly.se’s totala ersättningsskyldighet kan aldrig överskrida det belopp som det ifrågavarande reklamerade Uppdraget/Köpet betingar.

12. Kundens ansvar

Kunden ska hålla blipfly.se skadefritt för sådan ersättning som blipfly.se kan komma att få utge till tredje man med anledning av skador på egendom eller person, eller vid intrång i tredje mans immateriella rättigheter om felet eller bristen beror på Original material eller annan informations om Kunden tillställt blipfly.se.

13. Originalmaterial

Kunden ska tillhandahålla allt originalmaterial som är nödvändigt för utförandet av Uppdraget. Leverans av sådant material sker på Kundens bekostnad och till den plats som blipfly.se anvisar. Originalmaterialet ska följa de specifikationer som blipfly.se vid varje tillfälle tillämpar. Originalmaterialet förvaras hos blipfly.se utan kostnad för kund en i 24 månader efter senaste orderdatum (Lagringstiden). Därefter destrueras det, om inte Kunden innan dess begärt att materialet ska returneras. Retur på sådant material sker på Kundens bekostnad. Visst Originalmaterial, som exempelvis glasmaster och tryckfilmer, kan ej returneras, utan kommer destrueras efter Lagringstiden. All lagring av Originalmaterial sker på Kundens risk, och blipfly.se kan inte hållas ansvarigt för skada på eller förlust av Originalmaterialet.

14. Immateriella rättigheter

Kunden garanterar att Originalmaterialet inte utgör intrång i annans upphovsrätt, rätt till varumärke eller annan immateriell rättighet samt att det inte är av sådan art eller ges sådan utformning att det strider mot lag, förordning, myndighetsanvisning, bruk eller sedvänja, god marknadsföringssed eller att den riskerar att väcka anstöt eller allmänförargelse. Kunden ansvarar för samtliga skyldigheter gentemot rättighetsinnehavare eller myndigheter, inklusive, men inte begränsat till, erläggande av royalties, pliktexemplar eller liknande skyldigheter.

Blipfly.se förhåller sig rätten att utan ersättningsskyldighet gentemot Kunden avbryta Uppdraget om det finns skälig anledning att misstänka att Originalmaterialet strider mot vad som anges i ovanstående två stycken. Om Kunden brister i vad som anges i de två översta styckena i punkt 13 är Kunden skyldig att ersätta blipfly.se för all skada och alla kostnader som drabbar blipfly.se med anledning härav. Sådana kostnader inkluderar, men är ej begränsade till, skadestånd, rättegångskostnader och andra kostnader för juridiskt biträde.

15. Force Majeure

Part skall befrias från de skyldigheter som åvilar honom enligt detta avtal i den utsträckning denne är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter på grund av allmän strejk utanför partens kontroll, upplopp, översvämningar, krig, regeringsdekret eller liknande (force majeure). Part skall i sådant fall omedelbart skriftligen underrätta den andra parten om sådana omständigheter och skall i största möjliga utsträckning försöka förhindra eller undanröja orsakerna till sin oförmåga att uppfylla sina skyldigheter. Sådan underrättelse medför att Leveranstiden förlängs med fyrtio (40) arbetsdagar, och om omständigheten består under mer än fyrtio (40) arbetsdagar medför sådan händelse även att endera parten äger rätt att skriftligen annullera ordern utan rätt till ersättning.

16. Tvist

Avtalet skall regleras av svensk rätt, såsom den tillämpas på avtal som ingåtts i Sverige mellan svenska parter. Tvister med anledning av Avtalet skall avgöras i Sverige av skiljemän enligt svensk lag om skiljemän. Rör tvisten belopp som vid talans väckande uppgår till högst två (2) prisbas-belopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har Part dock rätt att föra talan inför allmändomstol i Sverige.

BlipFly
Smedjegatan 47
S-352 46 Växjö
Sweden
Tel:+46 (0)470 74 29 00